תנאי שימוש באתר

 • משותף
 1. תנאי השימוש המפורטים להלן («תנאי השימוש» ו / או «ההסכם») חלים על האתר המופעל על ידי JG nails group («החברה»).
 2. החברה הינה מפעילת האתר https://jgnailsgroup.com (להלן «האתר»).
 3. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש שלהלן לפני שתמשיך לגלוש באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.
 4. כניסה לאתר ו / או צפייה באתר ו / או שימוש באתר מכל סוג ולכל צרכים פירושה הסכמתך המלאה לתנאי השימוש בכל ההנחיות, התנאים והכללים המפורטים בתנאי השימוש, בגרסתם המעודכנת והעדכנית ביותר שפורסמה באתר. . אתה גם מסכים שכל מידע שיימסר באופן ישיר או עקיף דרך האתר ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, באופן מלא או חלקי, אינך יכול להשתמש באתר, ואתה מתבקש שלא.

הפרה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויה להביא לסיום השימוש שלך באתר, הליכים משפטיים ו / או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך, או על ידי החברה או כל גורם ו / או גורם אחר.

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו / או לשנות ו / או להוסיף ו / או לתקן ו / או למחוק חלקים מתנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת. בכל מקרה, תנאי השימוש אינם גורעים מהוראות כל דין.
 2. אתה האחראי הבלעדי לעיון תקופתי בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המתפרסמת באתר כדי להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו / או צפייה באתר ו / או שימוש באתר מכל סוג ולכל מטרה לאחר שינוי תנאי השימוש המפורסמים באתר פירושה הסכמתך המלאה לשינויים ו / או תנאי שימוש חדשים ומדיניות הפרטיות המתפרסמת באתר.
 3. תנאי השימוש והאתר מנוסחים בשפה הגברית מטעמי נוחות בלבד, אך הם ותכני האתר חלים על גברים ונשים כאחד.
 4. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש מיועדים לנוחיותם בלבד ואינם משפיעים על הפרשנות של תנאי השימוש.
 • כללי דיסקרטיות
 1. מידע אישי שמזהה אותך באופן אישי, כולל שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא»ל, תחומי עניין, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיסי אשראי. מידע זה ייאסף רק אם מידע זה יימסר על ידיך בהתנדבות, למשל בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר או הפעילות שלך לפני שירות לקוחות.
 2. חברה רשאית להשתמש במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי (כולל, אך לא רק, כתובות IP, סוג דפדפן ומידע טכני אחר מסוג זה), כולל במטרה לשפר את היישומים והמוצרים של האתר הנמכר באמצעותו, התאמת תוכן ופרסומות. שהוגש אליך, תשובות לשאלות, מחקר. לגבי השימוש באתר ובשירותיו, כולל ניתוח סטטיסטי של מכירות, נתונים על איכות השירות וזמינותו וכן בדיקת המוצרים הנמכרים.
 3. החברה משתמשת במידע האישי שלך בכדי לספק שירותים באתר, כולל שליחת הודעות הקשורות לשירות הניתן ומוצרים שהוזמנו. החברה רשאית גם להשתמש במידע שתמסור, בפרט, בכדי לספק מידע נוסף המבוקש על ידי הלקוחות, כמו גם בעדכונים ופרסומים הקשורים למבצעים של החברה, ובלבד שתהיה לך הזכות לא להשתמש במידע כזה כמפורט להלן.
 4. החברה לא תעביר מידע מזהה אודותיך לצד שלישי ללא הסכמתך המפורשת בכתב, אלא במקרים הבאים: חברות כרטיסי אשראי בקשר להזמנה באתר; לצדדים שלישיים במקרים בהם הדבר נדרש על פי חוק, או במקרים בהם החברה סבורה במודע כי פעולות מעין אלה נחוצות כדי לעמוד בהוראות החוק, לעמוד בפעולות דיוניות ו / או להגן על זכויותיהן או רכושן; על מנת לאסוף את הכסף שמגיע מכם להשלמת עסקה באתר. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע כזה כדי להעביר אותו לצד ג ‘אם הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם החברה או מישהו מטעמה;
 5. כמשתמש רשום, עד שתחליט להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עלוני מידע / הודעות או מידע אודות האתר, מוצריה ושירותיו, החברה לא תשתמש במידע שתמסור כדי לשלוח לך עלוני מידע או מידע, כולל, אך לא רק, עלונים, מידע שיווקי ו חומרים אחרים. לגבי סחורות או שירותים באתר.
 6. בכל מקרה החברה יכולה לשלוח לך את המידע הדרוש כחלק מתהליך הזמנת המוצר או בקשר להזמנה ספציפית.
 7. אם ברצונך שמידע שמזהה אותך באופן אישי יימחק ממאגרי המידע של החברה, אנא צור איתנו קשר בכתב בהתאם לנתונים שלנו להלן, תוך ציון שאתה רוצה שמידע זה המאוחסן במאגרי המידע של החברה יהיה נמחק. שימו לב כי הסרת מידע זה ממאגרי המידע של החברה אינה מונעת שימוש במידע שאינו מזהה אתכם באופן אישי, כמתואר לעיל.
 8. לשאלות הנוגעות להגנת הפרטיות, אנא צרו קשר עם החברה האחראית לאתר באמצעות הדוא»ל:

jgnailsgroup@gmail.com

 • הזמנת חבילות

ביצוע ההזמנה בפועל באתר יהווה הודעה מלאה, סופית ובלתי ניתנת לביטול מהלקוח המזמין שקרא את תנאי השימוש, מבין אותם ומסכים עם העיצוב.

 1. מוצרים שניתן להזמין דרך האתר הם מוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע הזמנה.
 2. תמונות מוצר באתר מיועדות להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל, כגון, אך לא רק, הבדלי צבע בין הצבעים.
 3. מחיר המוצר מצוין באתר בעת ביצוע ההזמנה וכולל מע»מ בהתאם לחוק.
 4. להשלמת ההזמנה, עליכם למלא באופן מלא אחר ההוראות של תהליך ההזמנה באתר.
 5. על מנת שהזמנה תתקבל, עליה לרשום כראוי ומלא באתר, כולל כל הנתונים הדרושים. עסקה אשר נתוניה לא מולאו כראוי ו / או לא נקלטו ו / או התקבלו בצורה שגויה, גם אם מקור השגיאה נמצא באתר האינטרנט, לא תחייב את החברה.
 6. על מנת לבצע הזמנה באתר, תצטרך לספק איתך נתונים אישיים ופרטי קשר נוספים. יובהר כי מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות הנדרשים היא תנאי להזמנה באתר. עליך לספק את הפרטים הנכונים בעת ביצוע הזמנה.
 7. החברה שומרת איתך פרטי קשר בכדי לפשט את תהליך ההזמנה בעתיד. כל שימוש במידע זה נשלט על ידי מדיניות הפרטיות של החברה.